FAQs Complain Problems

योजना सम्झौता गर्दा चाहिने आवश्यक कागजात केके हुन् ?

 १- योजना पुस्तिकामा आफ्नो योजनाको विवरण रहेको पेजको प्रतिलिपी

२- योजना सम्झौता गरिदिने व्यहोराको निवेदन

३- योजना सम्झौता फाराम

४- योजनाको प्राविधिक लागत अनुमान  फाराम

५- वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र

६- प्राविधिक कर्मचारीले योजना सम्झौता पूर्व भर्ने फाराम

७- योजना सम्झौता गर्न जाने सम्बन्धी समितिको निर्णयको प्रतिलिपि

८- उपभोक्ता समिति तथा अनुगमन समिति गठनभएको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि

९-उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि

प्रतिनिधि