FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बढैयाताल गाउँपाललकाको लिक्षा लियमावली२०७४ (तेस्रो संसोधि) २०७८/०७९ 09/05/2021 - 12:28 PDF icon 38.शिक्षा नियमावलि २०७४ तेस्रो संसोधन.pdf
भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी ७७/७८ 09/05/2021 - 12:27 PDF icon 37. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यबस्थित बसोबासीको कार्यविधि, २०७७.pdf
टोल विकास संस्था(समिमि गठन िथा परिचालन) कार्यविमि, २०७७ ७७/७८ 09/05/2021 - 12:26 PDF icon 36. टोल विकास समिति.pdf
बढैयाताल गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/05/2021 - 12:25 PDF icon 15 बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षा ऐन २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७८/०७९ २०७८/०७९ 07/27/2021 - 14:48 PDF icon 17 बढैयाताल गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीतिक योजना , २०७७ ७७/७८ 03/28/2021 - 16:33 PDF icon 35 बढैयाताल गाँउपालिकाको बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीतिक योजना , २०७७.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षक तथा कर्मचारि छनोट कार्यबिधि २०७५ प्रथम संसोधन ७७/७८ 03/28/2021 - 16:33 PDF icon 34 बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षक तथा कर्मचारि छनोट कार्यबिधि २०७५ प्रथम संसोधन.pdf
बढैयाताल गाउँपालिकाको सार्वजनिक खदि नियमावली, २०७७ ७७/७८ 03/28/2021 - 16:32 PDF icon 33 बढैयाताल गाउँपालिकाको सार्वजनिक खदि नियमावली, २०७७.pdf
लैङ्गिक समानता रणनीति २०७७ ७७/७८ 01/05/2021 - 16:30 PDF icon 30 लैङ्गिक समानता रणनीति.pdf
पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ (प्रथम संसोधन) ७७/७८ 01/05/2021 - 16:29

Pages