FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स‌गठन संरचना सम्बन्धि ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 12:07 PDF icon 13 बढैयाताल गाउँपालिकाको संगठन संरचना सम्बन्धि ऐन २०७७.pdf
स‌गठन संरचना सम्बन्धि ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 12:06 PDF icon 13 बढैयाताल गाउँपालिकाको संगठन संरचना सम्बन्धि ऐन २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 11:59 PDF icon 12 बढैयाताल गाँउपालिका अार्थिक ऐन २०७७.pdf
भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी ७७/७८ 09/05/2021 - 12:27 PDF icon 37. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यबस्थित बसोबासीको कार्यविधि, २०७७.pdf
टोल विकास संस्था(समिमि गठन िथा परिचालन) कार्यविमि, २०७७ ७७/७८ 09/05/2021 - 12:26 PDF icon 36. टोल विकास समिति.pdf
आर्थिक ऐन २०७८/०७९ 2077/078 07/27/2021 - 14:48 PDF icon 17 बढैयाताल गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीतिक योजना , २०७७ ७७/७८ 03/28/2021 - 16:33 PDF icon 35 बढैयाताल गाँउपालिकाको बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीतिक योजना , २०७७.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षक तथा कर्मचारि छनोट कार्यबिधि २०७५ प्रथम संसोधन ७७/७८ 03/28/2021 - 16:33 PDF icon 34 बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षक तथा कर्मचारि छनोट कार्यबिधि २०७५ प्रथम संसोधन.pdf
बढैयाताल गाउँपालिकाको सार्वजनिक खदि नियमावली, २०७७ ७७/७८ 03/28/2021 - 16:32 PDF icon 33 बढैयाताल गाउँपालिकाको सार्वजनिक खदि नियमावली, २०७७.pdf
लैङ्गिक समानता रणनीति २०७७ ७७/७८ 01/05/2021 - 16:30 PDF icon 30 लैङ्गिक समानता रणनीति.pdf

Pages