FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

 १- योजना पुस्तिकामा आफ्नो योजनाको विवरण रहेको पेजको प्रतिलिपी

२- योजना सम्झौता गरिदिने व्यहोराको निवेदन

३- योजना सम्झौता फाराम

४- योजनाको प्राविधिक लागत अनुमान  फाराम

५- वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र

६- प्राविधिक कर्मचारीले योजना सम्झौता पूर्व भर्ने फाराम

७- योजना सम्झौता गर्न जाने सम्बन्धी समितिको निर्णयको प्रतिलिपि

८- उपभोक्ता समिति तथा अनुगमन समिति गठनभएको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि

९-उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि

 

 

 • उपभोक्ता समिति गठन भएको भेलाको फोटोकपी, सम्झौता गर्न जाने व्यहोराको निर्णयको फोटोकपी,
 • आयोजना /कार्यक्रमको सक्कलै लागत अनुमान
 • सम्झौता फाराम उपभोक्ता समितिका विभिन्न विल,भरपाई ,डोर हाजिरी फाराममा उ.स.को छाप र उ.स.का अध्यक्षको दस्तखत भएको हुनुपर्ने,
 • डोर हाजिरीको हकमा प्राविधिक कर्मचारीको पनि दस्तखत भएको हुनुपर्ने,
 • सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको माइन्यूटको फोटोकपी र विभिन्न माईन्यूटका फोटोकपीहरु  क्रम मिलाएर राख्नुपर्ने ।
 • रु ५ लाख भन्दा बढी रकमको आयोजनाको हकमा होडिङ्ग वोर्ड राख्नुपर्ने तथा सो बोर्ड राखेको फोटो संग्लन गर्नुपर्ने ,
 • आयोजना संचालन गर्दा आयोजना शुरु हुनुपूर्व ,काम भइरहेको अबस्था र काम सम्पन्न भएको स्पष्ट खुल्ने कम्तिमा 5 प्रति फोटो,उ.स.को छाप र उ.स.का  अध्यक्षको दस्तखत भएको हुनुपर्ने ,
 • अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको बैठक निर्णय र भुक्तानीको लागि गाउँपालिकामा सिफारिस गरेको पत्र
 • प्राविधिक विल ,मूल्याकंन ,कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन , नापी किताव समेत संग्लन गर्नुपर्ने,
 • गाउँपालिकालाई रकम भुक्तानी दिनु भन्ने व्यहोराको वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र,
 • उ.स.ले वैठक बसी रकम माग गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रतिलिपि र सो सम्बन्धी अध्यक्षको दस्तखत भएको सक्कलै निवेदन ,
 • सवारी साधन प्रयोग गरेको अबस्थामा व्लुवुक  र लाइसन्सको प्रतिलिपी,
 • डोजरको विलमा डोजर नम्वर ,पावर,घण्टा, दर तथा डोजर प्रयोग गर्दा काम शुरु हुनुपूर्व र काम सम्पन्न हुँदाको डिस्पेले वोर्डको फोटो संग्लन गर्नुपर्ने,
 • डोजर संचालनको हकमा डोजर संचालकले करचुक्ताको  प्रमाण पत्र र गा.पा.मा दर्ता गरेको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने,
 • स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन , परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि ,2075 मा उल्लेख भएको अनुसूची 3, 5 र 6 पूर्ण रुपमा भरेको हुनुपर्ने ।